vállalati vagyonbiztosítás

Vagyonőr vállalati vagyonbiztosítás - biztonság, ami a cégnek kell!

2020. tavaszán a koronavírus teremtette veszélyhelyzet idején sok cég döntött úgy, hogy otthoni munkavégzést ír elő, és ezért a cégek eszközei, berendezései a munkavállalók otthonába kerültek. Társaságunk azért, hogy a szerződésben megjelölt telephelyről kikerült vagyontárgyakat továbbra is biztosítási védelemben részesíthesse, egyoldalú kötelezettségvállalást tett ezek ingyenes biztosítására a veszélyhelyzet idejére.

A  Generali Biztosító Zrt. 2021. 01. 01. napjától visszavonásig az alábbi egyoldalú kötelezettségvállalást teszi, az ezen időszakon belül hatályos Vállalkozói és Nagyvállalati vagyon, Agrárőr valamint Genelektronik biztosítási szerződések vonatkozásában.
A  Generali Biztosító Zrt. 2021. 01. 01. napjától visszavonásig az alábbi egyoldalú kötelezettségvállalást teszi, az ezen időszakon belül hatályos Vállalkozói és Nagyvállalati vagyon, Agrárőr valamint Genelektronik biztosítási szerződések vonatkozásában.

A kötelezettségvállalás alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítónak történő külön bejelentés nélkül – kiterjed a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási események tekintetében azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket a Biztosított alkalmazottai otthoni munkavégzés céljából átmenetileg áthelyeznek a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyről. A biztosítási fedezet kizárólag Magyarországon belül érvényes.

A fedezetkiterjesztés szerinti kockázatviselés feltétele, hogy az áthelyezett vagyontárgy védelme – különös tekintettel a betöréses lopás fedezethez előírt védelmi szintre – feleljen meg a szerződésben foglalt telephelyi védelmi előírásoknak.


A kötelezettségvállalást a biztosító ingyenesen teljesíti. A kötelezettségvállalásra – így különösen a biztosító szolgáltatására, a kárbejelentésre, kármegelőzésre, kárenyhítésre – a biztosítási szerződés rendelkezései irányadók.

A szolgáltatás alkalmazása automatikus,  Önnek nincs vele további teendője. 
 
Az elmúlt évek eseményei miatt számos cégnél, legyen az kis, közép vagy nagyvállalat, szünetel, vagy kisebb intenzitással folyik a termelés, megszűnt vagy részleges a szolgáltatás. Emiatt épületek, telephelyek részlegesen vagy teljesen üresek. Az köztudott, hogy az olyan veszélyek, mint például a tűz, a vandalizmus, a csővezetéktörés megsokszorozódnak, ha az épület üressé válik.

MINDEZ MIÉRT? 


Jellemzően csökken a napi karbantartási tevékenység, kevesebb munkavállaló tartózkodik a telephelyeken, sok esetben nem észlelik azonnal a kár bekövetkeztét, és akár hosszabb idő, napok is eltelhetnek, hogy nem kezdődik meg a kárenyhítés, kárelhárítás.

A cégért felelős tulajdonosként, vezetőként mindezeket figyelembe véve fontos, hogy kiegészítő, megelőző intézkedéseket tegyen, amikor véglegessé válik, hogy az ingatlan üres lesz rövidebb vagy hosszabb időszakra. Az alábbiakban összegyűjtöttünk a nemzetközi szabványoknak is megfelelő néhány gyakorlati tanácsot. 

Kockázatcsökkentő javaslataink útmutatásul kívánnak szolgálni a felügyelet nélkül maradó vagy csökkentett felügyeletű vagyontárgyak megóvására. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ezek a javaslatok nem helyettesítik a vagyontárgyakra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződésben foglalt feltételeket, különösen azokat nem, amelyek a vagyontárgyak megóvására vonatkoznak, minden esetben a biztosítási feltételekben foglaltak az irányadóak.  

MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEK! VÉDJE VAGYONTÁRGYAIT FOKOZATTAN!


VAGYONVÉDELEM


 • Intézkedjen a telephely, épület összes külső nyílászárójának ellenőrzéséről, hogy megfelelő-e az állapota és a zárszerkezete megfelelően működik-e, valamint zárják be mindegyiket.  Abban az esetben, ha az épület teljes lezárása mellet döntenek, és ennek megfelelően az épületben egyáltalán nem tartózkodik személyzet, akkor javasoljuk a vészkijáratokat is - amennyiben azt  vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések lehetővé teszik - bezárni, hogy ne lehessen bejutni rajtuk. 
 • Ellenőrizzék a telephely, épület bezárásakor az összes behatolási pontot, és az ellenőrzést ismételjék meg, ha lehet napi, de legalább heti rendszerességgel.  A bejárati ajtók mellett ne feledkezzenek meg az ablakok, a tető-kibúvó illetve hő- és füstelvezető nyílások, továbbá a rácsok és kapuk ellenőrzéséről sem.
 • Gondolja át a szabadban tárolt vagyontárgyak védelmét. Amennyiben megvalósítható, vigyék zárt helyre, vagy gondoskodjanak a megfelelő lefedéséről. Javasolt a telephely sötétedés utáni megvilágítása is. A kerítéssel körbevett felügyelet nélküli területek kapuit is zárja be.
 • Tárolják a leállított gépjárművek kulcsait egy meghatározott, lezárt helyen. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a járművekkel gyorsan el lehessen hagyni a területet, ha például egy esetlegesen bekövetkező tűzesetnél a járművek gátolják a tűzoltóság munkáját.
 • Használjanak elektronikai behatolás-jelző rendszert, melynek elemei például kamera rendszer, infrasorompók, nyitásérzékelők, mozgásérzékelők. Javasoljuk a biztosított vagyontárgyak minimális, csapdaszerű térvédelmét, azaz az éles üzemmódú elektronikus jelzőrendszer felügyelje a veszélyeztetett tárgyak minden megközelítési útvonalát. Továbbá javasoljuk a kamerarendszer és az elektronikus jelzőrendszer vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatóhoz történő bekötését, amely diszpécserközpontja napi 24 órás üzemeltetésén túl kivonuló szolgálatot is biztosít. 

TŰZVÉDELEM


 • Ellenőrizze, szükség esetén aktualizálja a telephely biztonságával kapcsolatos dokumentumokat pl. a tűzvédelmi szabályzatot.
 • Intézkedjen, hogy ellenőrizzék valamennyi tűzvédelmi célú berendezését – például tűzjelző rendszer, tűzcsapok, hő-és füstelvezetők, - és a sprinkler rendszer teljes körű működő képességét. Törekedjenek a sprinkler rendszer működésben tartására, meggyőződve arról, hogy a sprinkler vízellátó rendszere „automatikus indítás” állapotban legyen. Ha külső hőmérséklet csökkenése miatt fennáll a fagyveszély, úgy gondoskodjanak megfelelő épületfűtésről, amely képes megakadályozni a sprinkler rendszer, oltóvíz-, szociális- és technológia vízhálózat elfagyását. Ha fagyveszély esetén nem kivitelezhető az épület kifűtése, akkor át kell alakítani a sprinklert „hideg-időjárási üzemmódra”.
 • Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs az egyik telephelyen sem olyan folyamat (pl. karbantartás) az üzembezárás idején, mely az oltórendszerek hatékonyságát csökkenti.
 • Intézkedjen róla, hogy a szabadtéri tárolási helyeken a tűzcsapok könnyen megközelíthetőek legyenek. Ezért a tűzcsapok környezetét mindig szabadon kell hagyni, megtisztítani a növényzettől és más éghető anyagoktól és a használatukat akadályozó dolgoktól.

KARBANTARTÁS


 • Intézkedjen az épület külső felületének és az ahhoz kapcsolódó külső tereknek a karbantartásáról. Javíttassa ki a betörött ablaküvegezéseket, esetleg takarják be falemezzel, továbbá ne feledkezzen meg az ajtók karbantartásáról sem. 
 • A nagy kockázatot jelentő tevékenységeket, mint például az „alkalmi tűzveszélyes tevékenységet” kerüljék el, vagy alacsonyabb kockázatú alternatívákkal helyettesítsék. Ha szükséges az „alkalmi tűzveszélyes tevékenység” végzése, úgy az erre vonatkozó biztonsági előírásokat fokozottan be kell tartani, különös tekintettel az utóellenőrzésre.  

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ALKALMI TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG (ATVT) VÉGZÉSE ESETÉN:


a) Az alkalmi tűzveszélyes tevékenységet (ATVT) lehetőleg kerüljük el éghető anyagú szendvics paneles helyiségekben.
b) Írásos szabályzatba foglalt eljárás vonatkozzon az ATVT-re, melyet minden alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzésénél kötelezően kell alkalmazni.
c) Az ATVT munkaterületétől 10m távolságon belül nem lehetnek éghető anyagok. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor tűzálló anyagú paravánt kell helyezni az ATVT munkaterülete és az éghető anyagok közé.
d) Extra kézi oltókészüléket szükséges tartani az ATVT területén, azaz olyat mely nem része az épület OTSZ szerint számított oltókészülék mennyiségének.
e) Szükséges az ATVT helyszínéről, jellegéről és idejéről előzetesen tájékoztatni a létesítmény tűzvédelemért felelős személyt/szervezetet.
f) Folyamatos megfigyelése szükséges az ATVT területének a munka befejezést követő legalább egy órában.
g) További egy óra elteltével egy helyszíni bejárás során szükséges ismét ellenőrizni a területet.
h) Az ATVT engedélyének egy példányát/másolatát szükséges a telephelyi őrszolgálatnak adni, azért hogy a telephelyi őrjáratok a normál őrjáratoknál megszokottól gyakrabban történjenek  az ATVT által érintett területeken – azaz a munkavégzés és az azzal minden térirányban szomszédos terekben/ helyiségekben/épületszinteken.
i) Egy adott ATVT-re vonatkozó engedély csak egy műszakra terjedjen ki és ne legyen meghosszabbítható – azaz a következő műszakban ugyanarra a munkára is új engedély legyen kiállítva.

RAKTÁROZÁS


 • Javasoljuk, hogy a lehetőségekhez mérten áramtalanítsák a raktárhelyiségeket, valamint minimalizálják az adott területre belépni jogosult dolgozók létszámát. 
 • A készleteket lehetőleg a padozattól minimum 12 cm magasan helyezzék el, a tárolandó anyag sajátosságainak megfelelően.

MUNKAVÁLLALÓK


 • Aktualizálja valamennyi kockázatelemzését és a munkavédelmi utasításokat, így például az egyedül - felügyelet nélkül - végzett munkákra vonatkozót, ez vonatkozik a tűzvédelem/tűzmegelőzés terén képzett munkaerőre is, akik tudják, hogy milyen szükséges intézkedéseket kell megtenni egy esetlegesen bekövetkező kár esetén. 
 • Intézkedjen arról, hogy csökkentett létszám esetén a saját munkavállalók és az építés/kivitelezés/szerelés munkát végző „külsős” dolgozók ne kezdjenek olyan új munkafolyamatba, amelyekkel kapcsolatban nem kaptak megfelelő kiképzést, pl. magasban végzett munka, gépek kezelése.

ÉRTÉKEK KEZELÉSE


 • A vállalat szempontjából értékes papír vagy digitális hordozón tárolt dokumentumokat – pl. szerződések, tervrajzok - tartsák tűzálló lemezszekrényben, értéktárolóban. 
 • Készítsenek másolatot és azokat egy másik telephelyen, épületben, vagy legalább másik tűzszakaszban tárolják. 

HULLADÉKKEZELÉS


 • Tartsa ellenőrzése alatt a hulladék képződés mértékét és folyamatát. 
 • Ne tárolja a hulladékgyűjtő konténereket, gyűjtőedényeket, valamint az éghető anyagokat közvetlenül az épület mellett vagy az előtető alatt. 
 • Intézkedjen róla, hogy legyen valamennyi hulladéktartó kiürítve és az épületektől biztonságos távolságra, legalább 10méterre elhelyezve. Amennyiben nem lehetséges a 10méteres szabad távolság biztosítása, akkor zárható fedéllel kell ellátni a hulladéktárolókat. 

ÁRVÍZ


 • Amennyiben árvíz által veszélyeztetett területen van a telephely, javasoljuk, hogy ellenőrizze az árvíz kockázatra kidolgozott terv meglétét, illetve azt, hogy van-e olyan felelős személy, aki kiképzett az adott telephelyi árvízvédelmi terv alkalmazására.

 • Rugalmasan alakítható vagyonbiztosítás egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozók részére
 • Max. 500 millió Ft-os vagyoni érték biztosítására
 • Választható önrésszel, kedvezményekkel
 • Cégpaletta programon belül további extra fedezetek
 • Igény szerint választható kiegészítő fedezetek vagy minden kockázatra kiterjedő All Risks változat
 • Hitelfedezeti biztosításként is szolgálhat
 • Előzetes kiegészítő védelemmel is megköthető
 • Cyber térben is védelmet kínál!
 • Kedvezményekkel, választható önrészekkel valamint önrész vállalása nélkül is megköthető

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Ez a biztosítás személyes találkozó nélkül is megköthető tanácsadónkkal. Kérje visszahívásunkat, és munkatársunk segít Önnek a részletekkel!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.

napelemes rendszerek biztosítása

generali-napelem

Ne feledkezzen meg vállalkozása napelemes rendszerének biztosításáról sem!

Ha napelemes rendszer telepítésében gondolkodik, kérje visszahívásunkat a lehetséges biztosítási megoldásokkal kapcsolatban oldalunkon.

Ha Vagyonőr biztosítottunk, keresse biztosításközvetítő partnerét!

Újdonság: Cyber kiegészítő biztosítás

A cégek működése, de akár a legkisebb vállalkozások élete is ma már elképzelhetetlen számítógépek, okos eszközök és online folyamatok nélkül.

Ezért ne csak a való világ veszélyeire készüljön, gondoljon a cyber kockázatok kivédésre is.

Tekintse meg az online tér kockázataira kialakított cyber kiegészítő biztosításainkat, és válassza az igényeinek legmegfelelőbb megoldást! Újdonság - kiegészítőnk Kiber távsegítségnyújtás assistance szolgáltatással bővült.

 

CSÖKKENTSE A KOCKÁZATOKAT!Vállalkozóként, cégvezetőként nem feledkezhetünk meg vagyontárgyaink, árukészletünk, szállítóeszközeink, műszaki berendezéseink, épületeink és a többi céges tulajdon, és természetesen munkavállalóink védelméről sem. 

Érdemes számba venni a vállalkozás legfontosabb vagyontárgyait, értékeit és ezzel egy időben gondosan mérlegelni a vállalkozást leginkább fenyegető veszélyeket. 

Az épületek javasolt biztosítási összegének meghatározásához használja a táblázatban az egy m2-re javasolt nettó újraépítési árat.

Épület Típus Javasolt nettó újraépítési ár (FT/m2)

 

 

 

Szállásjellegű épületek

Társasház, családi ház jellegű épületek, kollégiumok, szállók

525

Szállodák, hotelek 2-3*-os

595

Szállodák, hotelek 4-5*-os

1060

Kereskedelmi épületek

Bevásárlóközpontok

770

Vegyes üzletek, kiskereskedelmi egységek

500

Szociális és egészségügyi épületek

Kórház és nagyobb rendelőintézetek

675

Házi rendelő, szociális otthon

500

Művelődési és oktatási épületek

Iskolák, óvodák

500

Tornaterem

380

Multifunkcionális sport és rendezvénycsarnok

770

Szabadtéri sportpályák

60

Művelődési létesítmények

545

Egyházi épületek

Templom, közösségi ház

490

Igazgatási épületek

Irodaházak (közép felszereltség)

545

Irodaházak (magas felszereltség)

650

Igazgatási épületek

Hivatalok

500

Ipari épületek

Raktár - téglaszerkezet, hőszigetelt könnyűszerkezet

375

Raktár - könnyűszerkezetes, hőszigetelés nélkül

270

Raktár - fedett tárolók, oldalról nyitott épületek

125

Általános csarnokok, gépgyártás, szerelés

450

Mezőgazdasági épületek

Mezőgazdasági raktárak

185

Hűtőházak

375

Állattartási épület, növényház

205

 


Javasolt biztosítási összeg = Épület hasznos alapterülete (legalább 1,9m magas nettó alapterület) x Javasolt nettó újraépítési ár (FT/m2)
 
Vagyonőr vállalati vagyonbiztosításunk megkötésekor saját szempontjai szerint választhatja ki azokat a kockázatokat, melyektől leginkább tart. 

Lehet ez egy vihar, egy eltört vízvezeték, betörés, a szállítójármű kirablása, egy súlyosabb üzemi baleset, tűzkár, betöréses lopás miatti üzembezárás, de talán joggal tarthat attól is, hogy munkavállalói kárt okoznak másnak, és vállalkozóként jogi tanácsadásra lehet szüksége.

A Vagyonőr vállalati vagyonbiztosítás esetében Ön dönti el, mire terjedjen ki biztosítása.


Ha biztosra szeretne menni, kösse meg Vagyonőrét all risk szolgáltatással, minden kockázatra fedezetet nyújtunk, ami nem szerepel kizárásként!
Cyber üzemszünet biztosítás

Ha az Ön cégénél a termelés vagy szolgáltatás nagymértékben függ számítógépes rendszere működésétől, akkor válassza a Cyber üzemszünet biztosításunkat! A biztosítás fedezetet nyújt, ha a gazdasági tevékenységét leállítani kényszerül a számítógépes rendszereit hacker vagy vírustámadás miatt. 

A fedezet 7 napra szól, 2 nap önrésszel, azaz maximum 5 napra eső nyereségét, fix költségeit fizetjük ki a biztosítási összeg erejéig. 

A biztosítás a Vagyonőr Üzemszünet kiegészítőjével együtt köthető meg.

Irodai elektronikus adatfeldolgozó berendezések szoftver és adatvesztés biztosítása

Kifizetjük az adatmentés, adat helyreállítás költségét a biztosítási összeg erejéig, ha az adatvesztés oka:
 • az adathordozó fizikailag sérül vagy megsemmisül,
 • az áramellátás ingadozása, túlfeszültsége miatt tűnnek el az adatok,
 • számítógépes rendszert hacker vagy vírustámadás éri,
 • az adatokat figyelmetlenségből, vagy kezelési hiba miatt törlik.
Ha nem csak az adatállomány, hanem a szoftver is sérül, akkor kifizetjük a szoftver újra beszerzési és újratelepítési költségét is.

Szolgáltatásainkat önrész levonásával nyújtjuk, és a biztosított berendezéseken rögzített adatok adatvesztésére vonatkozik, az adatmentést végző szolgáltató kiválasztását pedig Önre bízzuk. 

A biztosítás a Vagyonőr Elektronikus berendezések biztosításával együtt köthető meg.

Felelősségbiztosítás a személyes adatok kezelésével okozott károkra 

Fedezetet nyújt, ha 
 • Ha cége által kezelt személyes adatok megsemmisülnek, károsodnak és cégén kívül álló személyek számára hozzáférhetővé válnak vírus- vagy hacker támadás vagy emberi hiba miatt.
 • Ha az Ön cége számítógépes rendszerében, elektronikus vagy nyomtatott tömegkommunikációs eszközein tárolt személyes adatokat ellopják.
 • Ha nyilvánosságra kerülnek olyan személyes adatok, amelyek a cége saját számítógépes rendszerében, elektronikus vagy nyomtatott tömegkommunikációs eszközein tárolt.
 • Ha nyilvánosságra kerülnek munkatársai, ügyfelei, partnerei személyes adatai törvénytelen esemény következtében úgy, hogy az nem a cége számítógépes rendszerein, elektronikus vagy nyomtatott tömegkommunikációs eszközeinek keresztül történik.
A biztosítás a Vagyonőr Felelősségbiztosításával együtt köthető meg.


Újdonság - kiegészítőnk Kiber távsegítségnyújtás assistance szolgáltatással bővült.

A Kiber távsegítség nyújtás a  Cyber üzemszünet és az Irodai elektronikus adatfeldolgozó berendezések szoftver és adatvesztés biztosítások assistance szolgáltatása.


Kiber távsegítség nyújtás
a) informatikai hardver eszközök meghibásodásának, problémáinak behatárolása,
b) tényleges meghibásodás esetén segítség a probléma elhárításában: intézkedés a javítás érdekében, kapcsolatfelvétel a javítást végző szervizzel, telefonszám és egyéb elérhetőségi adatok közvetítése ügyfél és harmadik fél között (szerviz) emailben és/vagy telefonon,
c) Internet szolgáltatás kiesés/probléma (pl. annak beazonosítsa, hogy az internet szolgáltatónál van a hiba vagy modem/router, ill. kábel, eszköz meghibásodás áll fenn.

A Kiber távsegítség nyújtási szolgáltatás az alábbi területekre vonatkozik:
a) email beállítás, úgy mint POP3+SMTP, IMAP beállítása Outlook és Thunderbird levelező kliensekben, valamint böngészőben használt
webes felületű levelezőrendszerekben alap segítségnyújtás beállításokban
b) internet-kapcsolat beállítása, router konfigurálása, router jelszó beállítása
c) általános office beállítás támogatás: Outlook, Excel, Word, Power Point
d) jogtiszta szoftver telepítése, amennyiben
– telepítő média elérhető (pl. CD)
– a telepítőkészlet a gyártó oldaláról letölthető, forrása ismert
e) WIFI beállítás, WIFI rendszer konfigurálás, jelszó, eszközök csatlakoztatása
f) tablet beállításai (Android, Windows, IOS – alapbeállítások)
g) operációs rendszer és csatlakoztatott eszközök (pl. nyomtató, pendrive) telepítése, Windows, MacOS, Linux (alapbeállítások, nyomtató
beállítások, külső eszközök telepítése)
h) tablet, laptop, okos telefon munkahelyi környezetbe illesztése, WIFI-re, televízióra, számítógépre csatlakoztatása, illesztőprogramok telepítése
i) új WIFI hálózat létrehozása: saját WIFI konfigurálása, router jeszó beállítása, WIFI jelszó beállítása, sebességkorlátozás
j) okostelefon kezelő szoftver telepítése laptopra, tabletre, telepítése a gépen, szinkronizáció
k) okostelefon szinkronizációs kérdések, email szinkronizáció, új telefonra költöztetés, felhő tárhely szinkronizáció, névjegy szinkronizáció,
naptár szinkronizáció
l) rosszindulatú programok, vírusok, kémprogramok eltávolítása, vírusfertőzés mértékének beazonosítása, amennyiben lehetséges, karanténba
zárása, vírus törlése, lehetőség szerint újratelepítés, további prevenció érdekében vírusirtó szoftver ajánlása)
m) tartalmak szűrése szolgáltatás beállítása kulcsszavak alapján (pl. Cisco OpenDNS beállítása).

A biztosított a biztosítási eseményt a +36 1 465 3792 telefonszámon köteles bejelenteni.


Természetesen, mint mindig, fontos a megelőzés. Fontos, hogy jogtiszta szoftvereket használjon, védje tűzfallal, vírusirtóval számítógépes rendszerét, valamint gondoskodjon megfelelő adatbiztonsági védelemről, például jelszóhasználat, hozzáférések szabályozása. 

Ha vállalkozásánál tűz ütne ki, villámcsapás éri az üzemet vagy robbanás történne, számíthat ránk. 

A további kockázatokat illetően Vagyonőr vagyonbiztosításunk megkötésekor Ön a saját szempontjai szerint választhatja ki azokat a kockázatokat, melyektől leginkább tart. Lehet ez egy vihar, egy eltört vízvezeték, betörés, a szállítójármű kirablása, egy súlyosabb üzemi baleset, tűzkár, betöréses lopás miatti üzembezárás, de talán joggal tarthat attól is, hogy munkavállalói kárt okoznak másnak, és vállalkozóként jogi tanácsadásra lehet szüksége. 
Több elemből álló Vagyonőr vagyonbiztosításunkat könnyedén cégére, vállalkozására szabhatja. 

Az alapkockázat a tűzesetekre terjed ki, emellé igény szerint kiterjesztheti a fedezetet:
 • viharkárokra, 
 • vezetékes-víz által okozott károkra, 
 • árvíz és földrengés károkra, 
 • betöréses lopás, rablás és rongálás károkra, 
 • all risk


Az All Risks szolgáltatás fedez minden olyan javítást, pótlást vagy helyreállítást igénylő káreseményt, ami előre nem látható, hirtelen balesetszerűen véletlen és váratlan esemény miatt következett be, nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott kizárások alá és amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben (ajánlatban) foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét. 
Vagyonőr vagyonbiztosítását megkötheti előzetes kiegészítő védelemmel is. Ez azt jelenti, hogy ha egy másik biztosítónál még élő vagyonbiztosítása van,  ingyenes biztosítási szolgáltatást nyújtunk azokra a veszélyekre, amelyekre a Vagyonőr igen, de a másik biztosítás nem terjed ki, és kár esetén 500.000 Ft-ig fizetünk. 
A Vagyonőr biztosítások egy szerződés belül kiegészíthető  
 • üzemszünet biztosítással,  üvegtörés biztosítással
 • elektronikus berendezések biztosításával, 
 • szállítmánybiztosítással, felelősségbiztosítással, 
 • vállalkozói jogvédelmi biztosítással, munkáltatói balesetbiztosítással 
 • és akár vállalkozói assistance szolgáltatással is.

Biztosításunkat tanácsadónk segítségével kötheti meg. Adja meg elérhetőségeit oldalunkon, és kollégánk minden részletet egyeztet Önnel.

 • 10 % csomagengedmény jár, ha legalább három kockázati körre köt biztosítást, és a szerződés éves díja legalább 120 000 forint.
 • 15 % csomagengedmény jár, ha legalább négy kockázati körre köt biztosítást, és a szerződés éves díja legalább 150 000 forint.
 • ÚJDONSÁG: 20% csomagengedmény jár, ha legalább hat kockázati körre köt biztosítást, és a szerződés éves díja legalább 150 000 forint.
 • Egy összegben, félévente, negyedévente, csekken, átutalással, vagy akár havi inkasszóval is fizethet. Éves, féléves díjfizetés választása esetén 4%-kal csökken a biztosítás díja.

fontos információ

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt felhívjuk figyelmét, hogy biztosításaink vonatkozó biztosítási feltételei szerint a biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, harci cselekmény miatt keletkezett károkra, továbbá azon kockázatokra, károkra és követelésekre sem, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Általános vagyonbiztosítási feltételek

Javasolt minimális újraépítési egységárak vállalati vagyonbiztosításokhoz

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Vagyonőr vállalati vagyonbiztosítási szerződésekhez köthető kiegészítő biztosítások, külön feltételek és záradékok (VVKF)

Vagyonőr vállalati vagyonbiztosítási termékismertető

Vállalati vagyonbiztosítási szerződések feltételei (VVSZF)