Adóügyi illetőség

Felhívjuk Tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az ügyfél elutasítja az azonosításhoz/átvilágításhoz szükséges nyilatkozatok, adatok megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, vagy a biztosító alappal feltételezi, hogy a nyilatkozat vagy az okirati bizonyíték hibás vagy nem megalapozott, a biztosító jogosult szerződéskötéskor az ajánlatot elutasítani, meglévő szerződéses jogviszony fennállása esetén pedig Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni!
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), azaz a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvény)

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között megállapodás jött létre a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról. Az Amerikai Egyesült Államok rendelkezéseket fogadott el Külföldi Számlák Adómegfeleléséről szóló törvény néven (közismert nevén: FATCA), amely jelentéstételi rendszert vezet be a pénzügyi intézmények számára meghatározott számlák vonatkozásában (továbbiakban: FATCA szabályozás). A kormányok közötti megállapodás angol és magyar nyelven a Kapcsolódó letölthető dokumentumok között elérhető.
A nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcsere hatékony infrastruktúrájára épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

Az adóelkerülés felderítése oly módon, hogy az amerikai adózók külföldi számláikon elhelyezett befektetéseiről az illetékes országok (esetünkben Magyarország) információt szolgáltat az USA-nak és viszont.
A Pénzügyi Intézmény (jelen esetben a biztosító) köteles a tőkegyűjtéses életbiztosítások (mint pénzügyi számlák) vonatkozásában elvégezni a Számlatulajdonos illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat).

A FATCA szabályozás értelmében tehát a biztosító köteles elvégezni az ügyfél adóügyi illetőségvizsgálatát, mely során az ügyfél köteles az arra vonatkozó adatait, illetve nyilatkozatát a biztosító rendelkezésére bocsátani, hogy adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek minősül-e.

Az illetőségvizsgálat eredménye alapján a biztosító egy pénzügyi számlát (tőkegyűjtéses életbiztosítás) Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként, vagy Nem Jelentendő Számlaként azonosít.

A biztosító folyamatosan figyelemmel kíséri az illetőségvizsgálathoz szükséges adatok, és a pénzügyi számlák (tőkegyűjtéses életbiztosítások) értékének FATCA szabályozás szempontjából jelentős változását. Az illetőségvizsgálat alapján Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként azonosított életbiztosításról és a Számlatulajdonosának adatairól a biztosító éves adatszolgáltatás keretében köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni a Magyarország Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti információcsere teljesülése érdekében.

A Számlatulajdonost a biztosító felé 5 munkanapon belül változás-bejelentési kötelezettség terheli, amennyiben adataiban, - így különösen, melyek adóügyi illetőségét befolyásolják – változás következik be.
 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság (ha többes, akkor is)
 • egyesült államokbeli lakcím
 • egyesült államokbeli levelezési cím
 • egyesült államokbeli telefonszám
 • meghatalmazott vagy képviselő egyesült államokbeli lakcíme, 
 • amennyiben a szerződő amerikainak vallja magát a FATCA-nyilatkozat megadásakor (ezt okmánnyal nem kell igazolnia). Ebben az esetben az amerikai adószám megadása kötelező!
Amennyiben a US-indíciák közül valamelyik adat Egyesült Államokbeli kapcsolatra utal, de ezen adatok ellenére az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy nem vallja magát adóügyi szempontból amerikainak, úgy ebben az esetben azt kell igazolnia, hogy az Egyesült Államokbeli kapcsolatra utaló adatok ellenére sem amerikai adózó. Ebben az esetben az alábbi dokumentumok másolatát kérjük be (ezeken kívül a biztosító egyéb dokumentum bekérésére is jogosult):
 • egyesült államokbeli állampolgárság: nem lehetséges bizonyítani a nem amerikai státuszt, automatikusan amerikai adófizetőnek feltételezzük
 • egyesült államokbeli születési hely, lakcím, telefonszám, meghatalmazott vagy képviselő egyesült államokbeli lakcíme: igazolás, hogy nem amerikai állampolgár, és adózási szempontból nem amerikai lakos (rezident), nem-amerikai útlevél vagy más személyazonosító okmány, mely bizonyítja, hogy az ügyfél más ország állampolgárságával rendelkezik
 • egyesült államokbeli székhely
 • cégbejegyzés helye Egyesült Államok
 • tényleges tulajdonos lakcíme, születési helye vagy állampolgársága egyesült államokbeli
 • tényleges tulajdonos amerikainak vallja magát a FATCA-nyilatkozatnál (ezt okmánnyal nem kell igazolni)
 • a cég képviselője adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek vallja a céget/szervezetet
Amennyiben a tényleges tulajdonos amerikai illetőségű adatot ad meg, azonban nem vallja magát adóügyi szempontból amerikai illetőségű személynek, a természetes személynél felsorolt dokumentumok bekérésére jogosult a biztosító. 
A TANÁCS 2011/16/EU IRÁNYELVE (DAC1) és 2014/107/EU IRÁNYELVE (DAC2) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről

Az előfeltételek nélküli, kötelező automatikus információcsere megvalósítása a tagállamok között az adócsalás és adókijátszás elleni küzdelem érdekében.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2015. január 1-jétől hatályos 31. § (2) bekezdés 25b. pontja értelmében a Biztosító köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítésekről. 

Az Art. módosítására az Európai Unió Tanácsa által elfogadott 2011/16/EU irányelvben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében került sor, amely kötelező, automatikus információcserét ír elő a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai számára az életbiztosítási termékekkel kapcsolatban, amennyiben a teljesítésre jogosult eltérő adóügyi illetőséggel rendelkezik, mint ahol a tényleges teljesítés történik.
A fentiek alapján az életbiztosítási szerződés alapján szolgáltatásra jogosult köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkezik adóügyi illetőséggel. Amennyiben az ügyfél adóügyeit tekintve nem Magyarország illetékes, úgy köteles megadni az adóügyeiben illetékes ország nevét, illetve a külföldi illetőségű adószámát is.
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi. XXXVII. törvény (továbbiakban: Aktv.) módosításával került átvételre a 2011/16/EU irányelvet módosító, a pénzügyi számlákra vonatkozó automatikus információcserét bevezető 2014/107/EU irányelv, melynek fő célja az Európai Unión belül az adóhatóságok közötti automatikus adóügyi információcserének az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó pénzügyi számlákra való kiterjesztése.

Az Aktv. vonatkozó rendelkezéseit összefoglalóan lásd: OECD közös jelentéstételi előírás (CRS)
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) CRS (Common Reporting Standard, közös jelentéstételi előírás)

Azt követően, hogy az USA és számos egyéb ország – köztük valamennyi uniós tagállam – tárgyalásokat folytatott az automatikus információcseréről szóló kétoldalú megállapodásokról a FATCA végrehajtása érdekében, az OECD kidolgozta az automatikus adóügyi információcsere egységes nemzetközi sztenderdjét. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodást Magyarország 2014-ben írta alá.

Mind az OECD CRS, mind a DAC2 (lásd: Európai Unió irányelveiben rögzített követelmények) által előírt, a pénzügyi számlákra vonatkozó automatikus adóügyi információcserére vonatkozó szabályok átvételét a 2016. január 1. hatállyal módosított adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi. XXXVII. törvény (továbbiakban: Aktv.) tartalmazza..
Hasonlóan a FATCA szabályozáshoz, az OECD CRS célja, hogy a kölcsönös, automatikus információcsere révén a csatlakozó országok számára hatékonyabb fellépést biztosítson az adócsalás és adókijátszás elleni küzdelemben.

Milyen kötelezettséget ír elő az Aktv. a pénzügyi intézmények, és számlatulajdonosok részére?

A Pénzügyi Intézményre (jelen esetben a biztosítóra) nézve két fő kötelezettséget állapít meg a szabályozás: ügyfél azonosítási/átvilágítási, illetve jelentéstételi kötelezettséget.

 • Ügyfél azonosítási/átvilágítási kötelezettség
A biztosító köteles a tőkegyűjtéses életbiztosítások (mint pénzügyi számlák) vonatkozásában elvégezni az Aktv. szerinti Számlatulajdonos (szerződő, valamint azon személyek, akik a szerződés alapján a kifizetés összegére jogosultak) ügyfél illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat).

A szabályozás értelmében tehát a biztosító köteles elvégezni egyrészt az új (2016. január 1. napján, vagy azt követően biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatot tevő) ügyfelek, másrészt a meglévő (2016. január 1. előtt megkötött szerződéses) ügyfelek adóügyi illetőségvizsgálatát.

 • Új ügyfelek azonosítása
Ennek érdekében az új természetes személy ügyfél köteles az arra vonatkozó nyilatkozatát a biztosító rendelkezésére bocsátani, hogy adóügyi szempontból mely államban rendelkezik illetőséggel és amennyiben más államban rendelkezik illetőséggel, úgy köteles megadni a külföldi adószámát is (amennyiben ilyennel rendelkezik). Míg az új jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet ügyfél köteles arról nyilatkozni, hogy pénzügyi vagy nem pénzügyi intézmény, ez utóbbi esetben aktív vagy passzív, továbbá a tényleges tulajdonos adóügyi illetőségével kapcsolatos adatokról, egyúttal megadni, hogy a jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet mely államban rendelkezik adóügyi illetőséggel.

 • Meglévő ügyfelek átvilágítása
Az illetőségvizsgálatot az alábbi szempontok figyelembevételével kell elvégezni:
 • más állambeli állandó lakcím vagy szokásos tartózkodási hely, székhely, cégbejegyzés helye, vagy más cím
 • más államban rendelkezik illetőséggel
 • más állambeli levelezési cím (postafiók is)
 • más államban rendelkezik telefonszámmal (és Magyarországon nem rendelkezik telefonszámmal)
 • rendszeres átutalási megbízások más államban vezetett számlára
 • meghatalmazott vagy aláírási jogosult más állambeli lakcíme
 • más állambeli „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési cím

Amennyiben a fenti szempontok közül valamelyik adat más állambeli kapcsolatra utal, a biztosító nem köteles más államban illetőséggel rendelkezőnek tekinteni a természetes személy ügyfelet, ha nyilatkozik ennek ellenkezőjéről, melyet köteles okirati bizonyítékkal is alátámasztani (más állambeli lakcímmel rendelkező meghatalmazott, illetve aláírási jogosult esetén elegendő az ügyfél nyilatkozata vagy okirati bizonyíték). Míg jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet ügyfél esetén a nyilatkozata vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis alapján is megállapítható az adóügyi illetősége. 

Az illetőségvizsgálat eredménye alapján a biztosító egy pénzügyi számlát (tőkegyűjtéses életbiztosítás) Jelentendő, vagy Nem Jelentendő Számlaként azonosít.
A Számlatulajdonost a biztosító felé 5 munkanapon belül változás-bejelentési kötelezettség terheli, amennyiben adataiban, - így különösen, melyek adóügyi illetőségét befolyásolják – változás következik be. 

Amennyiben az ügyfél elutasítja az azonosításhoz/átvilágításhoz szükséges nyilatkozatok, adatok megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, vagy a biztosító alappal feltételezi, hogy a nyilatkozat vagy az okirati bizonyíték hibás vagy nem megalapozott, a biztosító jogosult szerződéskötéskor az ajánlatot elutasítani, meglévő szerződéses jogviszony fennállása esetén pedig Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni!

 • Jelentéstételi kötelezettség 
A biztosító folyamatosan figyelemmel kíséri az illetőségvizsgálathoz szükséges adatok, és a pénzügyi számlák (tőkegyűjtéses életbiztosítások) értékének Aktv. szempontjából jelentős változását. Az illetőségvizsgálat alapján Jelentendő Számlaként azonosított életbiztosításról és a Számlatulajdonosának adatairól a biztosító éves adatszolgáltatás keretében köteles az állami adóhatóságot tájékoztatni az automatikus információcserére irányuló együttműködés teljesülése érdekében.

letölthető dokumentumok

Agreement between the Government of Hungary and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA

FATCA fogalomtár

Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról