Jogi nyilatkozat

Weboldalunkkal kapcsolatos jogi nyilatkozatunk

A használat feltételeiA Generali honlapját (a továbbiakban: Weboldal” vagy „Generali weboldala”) a Generali Biztosító Zrt. üzemelteti, amely általános információkat tartalmaz a Generali Biztosító Zrt-ről (a továbbiakban: „Generali”)
Ön a jelen Weboldal használatával, vagy onnan bármiféle tartalom letöltésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Amennyiben Ön a jelen Weboldalt használja, akkor azt úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta ezen feltételeket.
Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, úgy kérjük, hogy ne használja a Weboldalt.

Korlátozott használat

A Generali Weboldala a Generali kizárólagos tulajdonát képezi.

A Weboldal tartalma részének vagy egészének, illetve annak képi-grafikai megjelenésének – egészben vagy részben történő - másolása, reprodukálása, átadása, feltöltése, közzététele, értékesítése, adatbázisba való feltöltése, bemutatása, frissítése, megváltoztatása, beállítása, elküldése vagy bármilyen módon történő hasznosítása kizárólag a Generali előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, kivéve a Weboldal tartalmának kinyomtatása személyes használatra. 
A honlapon található védjegyek és logók a Generali és/vagy leányvállalatai és/vagy megbízottjai (a továbbiakban együttesen: „Generali Csoport”) és/vagy azok mindenkori tulajdonosai szellemi tulajdonát képezik, melyek a Generali előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon vagy formában nem reprodukálhatóak vagy használhatóak fel. Így különösen ezen logók és védjegyek egészben vagy részben kizárólag ezen Weboldalon reprodukálhatóak. A Generali nevét vagy a Generali, illetve a Generali Csoporthoz tartozó vállalat bármely védjegyét nem lehet felhasználni, vagy beilleszteni más weboldalak Internet címébe (QRL kód). Ennek következtében bármely kísérlet harmadik személy által az ilyen védjegyek, logók vagy bármilyen kontextusban azonos elnevezések használatára bármely célból védjegybitorlásnak minősül, kivéve ha ezen használatot a jogszabály megengedi.
Jelen feltételek ellenkező rendelkezése hiányában a jelen Weboldal tartalma semmilyen módon nem minősül a Generali Csoport és/vagy azok mindenkori tulajdonosai szerzői jogához, szabadalmához, bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegyéhez, vagy más szellemi tulajdonához vagy iparjogvédelmi jogához kapcsolódó felhasználási engedélynek vagy hozzájárulásnak.

Felelősség kizárás

Az információk jelen Weboldalra való felhelyezése során a Generali jóhiszeműen jár el. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a Weboldalon található információk tévesek vagy pontatlanok. A Generali minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az információk a közlés időpontjában pontosak legyenek. A Weboldalon megjelenő adatok, vélemények és speciális tartalmak (közgyűlések, igazgatósági ülések időpontja, sajtóközlemények, prezentációk, stb.) minden esetben a Generali Csoport tevékenységéről való tájékoztatást szolgálják és a Generali nem vállal semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget ezen tartalmak aktualizálására vagy módosítására.
Ezen információk kizárólag a felhasználó kockázatára használhatóak fel személyes befektetési döntési célból. A Generali nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon közzétett vagy az azon elhelyezett linkek segítségével elérhető információk hibájáért vagy pontatlanságáért. Az ezen információk alapján meghozott bármely döntésért kizárólag a felhasználó felel. 
A közzétett dokumentumok és információk teljes körűek. A Generali nem vállal semmilyen garanciát sem közvetlenül, sem közvetve - így különösen, de nem kizárólagosan – a jelen Weboldal adott célnak való megfeleléséért vagy bármely információért, valamint a jelen Weboldalon keresztül elérhető, reklámozott vagy értékesített árukért és szolgáltatásokért. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Weboldalra feltöltött vagy az azon elhelyezett linkek segítségével elérhető tanács, vélemény, kijelentés vagy bármely más tartalom és adatbázis nem tekinthető feltétlenül pontosnak, teljesnek vagy megbízhatónak.

Jelen Weboldalon található információ a Generali Csoporton belüli forrásból származik. Generali fenntartja a jogát ahhoz, hogy saját mérlegelése alapján előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa a jelen Weboldal tartalmát valamint a használatát biztosító specifikációkat. Amennyiben a jelen Weboldal újabb jellegzetességgel vagy funkciókkal bővül vagy egészül ki, úgy ezen változások a jelen feltétel eltérő rendelkezése ellenére is a jelen feltételek tartalmává válnak.

Generali minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Weboldalon található információ megbízható, valós, pontos és érvényes legyen. 

Generali nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon közzétett információ megbízhatatlanságáért, valótlanságáért, pontatlanságáért vagy érvénytelenségéért, ha ezek nem tulajdoníthatóak a Generalinak. 

Generali fenntartja a jogát, hogy értesítéssel vagy anélkül, bármikor és/vagy időről időre módosítsa, illetve átmenetileg vagy tartósan megszakítsa a Weboldal (vagy annak egy részének) használatát. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Generali a Weboldal módosítása, felfüggesztése vagy megszakítása miatt nem tartozik felelősséggel a felhasználó vagy bármely harmadik személy irányában. Ezen kívül a Generali nem felelős a Weboldal szolgáltatásainak rövidebb vagy hosszabb ideig tartó, áramkimaradás, telefonvonal megszakadás, Internet hiba miatti, vagy egyéb, a Generali ellenőrzési körén kívül álló okból való megszakításaiból, késedelmességéből, vagy működési zavaraiból eredő hátrányos következményekért.  

Generali minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Weboldalra ne kerüljenek fel vírusok, féregprogramok, trójai falovak, vagy egyéb rosszindulatú programok. Ennek ellenére a Generali nem szavatol azért, hogy a jelen Weboldal vagy az onnan letölthető tartalmak nem tartalmaznak ilyeneket. A Generali nem vállal felelősséget semmilyen jellegű – közvetlen, közvetett, speciális vagy következményi – kárért vagy elmaradt haszonért, amely a jelen Weboldal használatából vagy az arra való belépésből ered. A Generali szervere Olaszországban található. A Generali nem garantálja, hogy a jelen Weboldal tartalma megjeleníthető vagy felhasználható Magyarországon kívül, vagy, hogy azt Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok is tudják használni. Amennyiben jelen Weboldalt más országból látogatja meg vagy Ön külföldi állampolgár, úgy a jelen Weboldalra való fellépést saját kezdeményezésre és saját felelősségre teszi. Az Ön országa szerinti, vagy az Önre alkalmazandó jogszabályok betartásáért Ön felel, amennyiben és amilyen mértékben ezen jogszabályok alkalmazandók. Így különösen Ön vállalja, hogy eleget tesz valamennyi, Magyarországról származó technikai adat továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezésnek. 

A Generali Weboldalán található információk egyike sem tekinthető a Generali általi, értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz eladására vagy vételére való ajánlásának, kérelemnek vagy ajánlatnak. Egyes információk azért találhatóak meg jelen Weboldalon, mert azok közzétételét jogszabály, vagy belső szabályzat megköveteli. 

A Generali Weboldalán található információk vagy szolgáltatások külföldön vagy külföldi állampolgárok által nem vehetők igénybe, nem tölthetőek le, ha ezek az adott ország hatályos jogszabályaiba ütköznének, vagy ahol a Generali nem jogosult ilyen információk közzétételére vagy szolgáltatások nyújtására.

Egyes, jelen Weboldalon meghirdetett termékek vagy szolgáltatások nem feltétlenül érhetőek el minden joghatóság alatt vagy minden felhasználó számára.

A jelen Weboldalon angol nyelven elérhető pénzügyi tájékoztatások kizárólag kényelmi szempontok miatt vannak lefordítva, a hiteles szövegnek a magyar nyelvű változat tekinthető. Ezen információk nem jelentenek pénzügyi eszközök jegyzésére vagy eladására vonatkozó felhívást semmilyen országban - ideértve bármely külföldi országot, így különösen, de nem kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államokat – illetve semmilyen külföldi személy részére, különösen, de nem kizárólagosan bármely az Egyesült Államok 1933 évi értékpapírtörvényének („Securities Act”) és mindenkori módosításainak „S rendelete” által amerikai személynek („U.S. Person”) minősített személyek részére. A pénzügyi eszközökre vonatkozó kifejezett ellenkező állítás hiányában a Generali Weboldalán említett pénzügyi eszközök egyikét sem jegyzik külföldi jog alapján, így különösen, de nem kizárólagosan a Securities Act alapján, melynek következtében a Generali pénzügyi eszközt sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem ajánl vagy ad el az Amerikai Egyesült Államokban. 

Felhasználó kártérítési kötelezettsége

A Generali Weboldalára való belépéssel Ön vállalja, hogy teljesen mértékben mentesíti a Generalit harmadik személy követelése alól, amely közvetlenül vagy közvetetten a jelen Weboldalnak a jelen feltételeknek nem megfelelő használatából (feltételek megszegése vagy figyelmen kívül hagyása) ered, így különösen a tényleges kárt, elmaradt hasznot, felmerült költséget (beleértve a jogi és eljárási költségeket) is.

Linkek

Generali nem vállal felelősséget az olyan, Generali Weboldalakról link útján elérhető tartalomért, melyet harmadik személyek hoztak létre és tettek közzé. Ha Ön meglátogat egy belinkelt oldalt, azt kizárólag a saját kockázatára teszi és az Ön felelősségi körébe tartozik megtenni minden szükséges védelmi intézkedést a vírusok és más kártékony programok ellen. A linkek nem jelentik azt, hogy a Generali reklámozza azon személyt, vagy bármiféle módon kapcsolódik azon személyekhez, akiknek a termékei vagy szolgáltatásai a belinkelt oldalon elérhetőek. A Generali nem vállal felelősséget a Generali Weboldalára irányító weboldalakon közzétett tartalomért.

Felhasználótól származó információk

A Generali felé – különösen e-mail útján vagy www alapú web felületen - megosztott információ (ide nem értve a bármely jogszabály által szabályozott adatkezeléssel érintett információkat) nem minősül bizalmasnak. Generalit nem terhel semmiféle kötelezettség ezen tartalmak vonatkozásában és a Generali jogosult ezen tartalmakat korlátlanul  másolni, felhasználni, nyilvánosságra hozni, megjeleníteni, feldolgozni, saját művében felhasználni, vagy továbbértékesíteni. Ezen kívül a Generali jogosult ezen tartalmakban fellelhető bármely ötletet, elgondolást, know-how-t, vagy műszaki megoldást bármely célra felhasználni, így különösen, de nem kizárólag termékek fejlesztése, gyártása, vagy reklámozása céljára. Ön szavatolja, hogy ezen tartalmak alkalmasak a közzétételre, és vállalja, hogy amennyiben ezen tartalmakkal kapcsolatban harmadik személy igényt érvényesít a Generali ellen, úgy őt ezen igény alól mentesíti.

Irányadó jog és joghatóság

Jelen feltételekből eredő jogviták esetére a magyar jog irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Generali ennek ellenére fenntartja a jogát, hogy Magyarországon kívüli országokban is eljárást indítson, amennyiben ezt érdekei megóvásához, vagy jogai érvényesítéséhez szükségesnek tartja.