Generali MyDrone pilóta nélküli légijárművek felelősség- és jogvédelmi biztosítása  (drónbiztosítás)

Kötelező felelősségbiztosítás a pilóta nélküli légijárművek (drón) üzembentartói számára jogvédelmi biztosítással kiegészítve.

generali-dron-pilota-nelkuli-legijarmu
Kösd meg drónbiztosításodat nálunk!  A Generali MyDrone nemcsak a drón által okozott károk esetén segít, hanem annak üzemeltetésével kapcsolatos jogi érdeksérelmek esetén is melletted vagyunk: kifizetjük a jogi eljárások költségét és az ügyvédi díjat is.

 • Segítünk, ha a drón miatt megsérül valaki, vagy dologi kárt okoz, és téged terhel a drón üzembentartójaként a kártérítési felelősség.
 • Ha a drón üzemeltetésével kapcsolatban jogi érdeksérelem ér, kifizetjük helyetted az ügyvédi díjat és a jogi eljárás költségeit a következő jogi eljárásokban: kártérítési eljárás, szabálysértési eljárás, és büntetőeljárás.
 • Választhatsz, hogy drón biztosításod csak Magyarországra legyen érvényes vagy az egész Unió területére.
 
Ne feledd: 2021. január 1-jétől megváltozott a hazai szabályozás. A dróntörvény új, szigorúbb szabályokat vezetett be pilóta nélküli légijárművek üzemeltetésére. A jövőben csak a Mydronespace mobilapplikáció segítségével reptetheted drónodat, lakott terület felett pedig eseti légtér kijelölését is kell igényelned a katonai légügyi hatóságtól.

Válassz drónbiztosítási csomagjaink közül!

Kérd visszahívásunkat, és munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSedeT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍV, ÉS MINDEN KÉRDÉSedRE VÁLASZOL.

A drón felszállótömegétől és az igényeidtől függően különböző drónbiztosítási csomagok közül választhatsz. 
Az alábbi táblázat a Generali MyDrone szolgáltatás csomagismertetőjét tartalmazza. 
generali-mydrone-csomagok-motm

MENNYIBE KERÜL a drón biztosítás?

A drónbiztosítás már 15.390 Ft/év díjon* is elérhető. 
Ha több drónt is biztosítasz, vagy van más biztosításod is nálunk szerződőként, további kedvezményekben részesülhetsz.


* Legfeljebb 4.00 kg maximális felszálló tömegű, magánszemély üzembentartó által, szabadidős céllal üzemeltetett drónokra, e-kommunikációs kedveménnyel és éves díjfizetéssel.

FONTOS TUDNIVALÓK a mydronE drón biztosítással kapcsolatban

Kizárólag szabadidős célra üzemeltetett, pilóta nélküli légijármű üzembentartójának rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, ha a drón maximális felszálló tömege eléri a 250 g-ot, vagy azt meghaladja. Nem szabadidős célra üzemeltetett UAS üzembentartójának azonban minden esetben – tehát a pilóta nélküli légijármű maximális felszálló tömegétől függetlenül – rendelkeznie kell felelősségbiztosítással.

FONTOS: Az üzembentartó nyilvántartásba vételéhez meg kell adni a kötelező felelősségbiztosítás kötvényszámát, a Mydronespace applikáció használata során pedig nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás meglétéről.
 
Ha szolgáltatási igényt jelentesz be, a biztosítási szerződésben meghatározottak szerint az adott eseményekhez tartozó, adott biztosítási időszakra szóló biztosítási összeget fizetjük. Az összegekről a fenti táblázatban is tájékozódhatsz.

Felelősségbiztosítások esetében a kárösszegnek az ajánlaton feltüntetett mértékű önrészét a biztosított maga viseli. Az önrész tehát azt jelenti, hogy kár esetén a kárösszeg egy bizonyos százalékát a szerződőnek kell kifizetnie, mi pedig az azt meghaladó részt fizetjük ki.  Jogvédelmi biztosítás esetén nincs önrész.
 
 • Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
 • Nem biztosítottak a biztosítási feltétel Kockázatkizárásról szóló fejezeteiben meghatározott események, illetve az ezekből eredő károk. 
 • Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárások, korlátozások.
 
 • Mentesülünk a kifizetés, azaz a szolgáltatási kötelezettsége alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás, a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén.
 •  Esetenként szintén elutasíthatjuk a kifizetést, ha  a közlési és változás bejelentési kötelezettségnek nem tettél eleget, tehát nem jelentettél be valamilyen fontos változást például személyes adataidban, vagy ha  nem teszel eleget a kárbejelentéssel vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségednek, és emiatt a lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Nagyon fontos, hogy időben bejelentsd szolgáltatási igényedet és a kárt: a biztosítási védelem azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, ahol a jogi érdeksérelem bekövetkezése (felelősségbiztosítás esetén a károkozás) a biztosítási szerződés hatálya alatt történt, a biztosítási szolgáltatási igény bejelentése pedig legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül megtörtént. 
 • A  jogvédelmi biztosítás esetén elutasíthatjuk a jogvédelmi szolgáltatást, ha az igényérvényesítés sikere nem valószínűsíthető.
 
A MyDrone biztosítás  hatálya választásod szerint Magyarország területére vagy az Európai Unió területére terjed ki, kivéve 0,01-4,00 kg MTOM, magánszemély üzembentartó által, kizárólag szabadidős célú UAS műveletekre üzemeltetett jármű esetén, a fedezet – külön díj fizetése nélkül – kiterjed az Európai Unió területén okozott károkra is.
Téged, mint szerződőt, illetve  biztosítottat
 • a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
 • a szerződés tartama alatt változásbejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
 • kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség
 • és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhel.
 
A biztosítási díjat
 • csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
 • átutalási megbízással, vagy
 • bankkártyával fizetheted ki honlapunkon.
A díjat fizetheted szerződésed szerint negyedévente, félévente vagy évente.

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart.
A szerződést határozatlan időre létrejött biztosításod esetén a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatod.

A biztosítás megszűnhet ezen kívül 

 • a felek közös megegyezésével,
 • a biztosítási érdek megszűnésével (pl. ha eladod vagy ellopják a drónt),
 • a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
 • a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
 • kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
 • kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
 • ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
 •  a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.
 

letölthető dokumentumok

2021.03.05 -

Általános vagyonbiztosítási feltételek

2021.01.15 -

Generali MyDrone pilóta nélküli légijárművek felelősség- és jogvédelmi biztosításának feltételei

2021.05.07 -

Biztosítási termékismertető - Generali MyDrone pilóta nélküli légijárművek felelősség- és jogvédelmi biztosítás