Generali MyDrone pilóta nélküli légijárművek felelősség- és jogvédelmi biztosítása  (drónbiztosítás)

Kötelező felelősségbiztosítás a pilóta nélküli légijárművek (drón) üzembentartói számára jogvédelmi biztosítással kiegészítve.


Kösd meg új* MyDrone biztosításod 2023.03.01. és 2023.08.18. között, és ha a drónt mezőgazdasági tevékenység támogatására (pl. mezőgazdasági monitoring, permetezés, területmérés stb.) vagy arra is üzemelteted, és a biztosítási ajánlaton a felhasználási területnél a mezőgazdasági cél valamint a Partnerkedvezménynél a AGRÁR2023 partnerkód is jelölésre kerül, akkor a MyDrone pilóta nélküli légijármű felelősség- és jogvédelmi biztosításod díjából 10% kedvezményt adunk.

A Generali MyDrone nemcsak a drón által okozott károk esetén segít, hanem annak üzemeltetésével kapcsolatos jogi érdeksérelmek esetén is melletted vagyunk: kifizetjük a jogi eljárások költségét és az ügyvédi díjat is.

 • Segítünk, ha a drón miatt megsérül valaki, vagy dologi kárt okoz, és téged terhel a drón üzembentartójaként a kártérítési felelősség.
 • Ha a drón üzemeltetésével kapcsolatban jogi érdeksérelem ér, kifizetjük helyetted az ügyvédi díjat és a jogi eljárás költségeit a következő jogi eljárásokban: kártérítési eljárás, szabálysértési eljárás, és büntetőeljárás.
 • Választhatsz, hogy drón biztosításod csak Magyarországra legyen érvényes vagy az egész Unió területére.
 
Ne feledd: 2021. január 1-jétől megváltozott a hazai szabályozás. A dróntörvény új, szigorúbb szabályokat vezetett be pilóta nélküli légijárművek üzemeltetésére. A jövőben csak a Mydronespace mobilapplikáció segítségével reptetheted drónodat, lakott terület felett pedig eseti légtér kijelölését is kell igényelned a katonai légügyi hatóságtól.

Válassz drónbiztosítási csomagjaink közül!

Kérd visszahívásunkat, és munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSedeT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍV, ÉS MINDEN KÉRDÉSedRE VÁLASZOL.

A drón felszállótömegétől és az igényeidtől függően különböző drónbiztosítási csomagok közül választhatsz. 
Az alábbi táblázat a Generali MyDrone szolgáltatás csomagismertetőjét tartalmazza. 

MENNYIBE KERÜL a drón biztosítás?

A drónbiztosítás már 12.740 Ft/év díjon* is elérhető. 
Ha több drónt is biztosítasz, vagy van más biztosításod is nálunk szerződőként, további kedvezményekben részesülhetsz.


* Legfeljebb 4.00 kg maximális felszálló tömegű, szabadidős céllal üzemeltetett drónokra, e-kommunikációs kedveménnyel és éves díjfizetéssel.

FONTOS TUDNIVALÓK a mydronE drón biztosítással kapcsolatban

Kizárólag szabadidős célra üzemeltetett, pilóta nélküli légijármű üzembentartójának rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, ha a drón maximális felszálló tömege eléri a 250 g-ot, vagy azt meghaladja. Nem szabadidős célra üzemeltetett UAS üzembentartójának azonban minden esetben – tehát a pilóta nélküli légijármű maximális felszálló tömegétől függetlenül – rendelkeznie kell felelősségbiztosítással.

FONTOS: Az üzembentartó nyilvántartásba vételéhez meg kell adni a kötelező felelősségbiztosítás kötvényszámát, a Mydronespace applikáció használata során pedig nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás meglétéről.
 
Ha szolgáltatási igényt jelentesz be, a biztosítási szerződésben meghatározottak szerint az adott eseményekhez tartozó, adott biztosítási időszakra szóló biztosítási összeget fizetjük. Az összegekről a fenti táblázatban is tájékozódhatsz.

Felelősségbiztosítások esetében a kárösszegnek az ajánlaton feltüntetett mértékű önrészét a biztosított maga viseli. Az önrész tehát azt jelenti, hogy kár esetén a kárösszeg egy bizonyos százalékát a szerződőnek kell kifizetnie, mi pedig az azt meghaladó részt fizetjük ki.  Jogvédelmi biztosítás esetén nincs önrész.
 
 • Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
 • Nem biztosítottak a biztosítási feltétel Kockázatkizárásról szóló fejezeteiben meghatározott események, illetve az ezekből eredő károk. 
 • Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárások, korlátozások.
 
 • Mentesülünk a kifizetés, azaz a szolgáltatási kötelezettsége alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás, a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén.
 •  Esetenként szintén elutasíthatjuk a kifizetést, ha  a közlési és változás bejelentési kötelezettségnek nem tettél eleget, tehát nem jelentettél be valamilyen fontos változást például személyes adataidban, vagy ha  nem teszel eleget a kárbejelentéssel vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségednek, és emiatt a lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
 • Nagyon fontos, hogy időben bejelentsd szolgáltatási igényedet és a kárt: a biztosítási védelem azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, ahol a jogi érdeksérelem bekövetkezése (felelősségbiztosítás esetén a károkozás) a biztosítási szerződés hatálya alatt történt, a biztosítási szolgáltatási igény bejelentése pedig legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül megtörtént. 
 • A  jogvédelmi biztosítás esetén elutasíthatjuk a jogvédelmi szolgáltatást, ha az igényérvényesítés sikere nem valószínűsíthető.
 
Szabadidős célból, gazdasági célból és állami szerv feladatának végrehajtása érdekében üzemben tartott pilóta nélküli légijárművek biztosításának hatálya - a szerződő választása szerint -Magyarország területére vagy az Európai Unió területére terjed ki.

Kizárólag szabadidős célból üzemben tartott pilóta nélküli légijárművek biztosításának hatálya külön díj fizetése nélkül kiterjed az EurópaiUnió területén okozott károkra is.
Pilóta nélküli állami légijárművek biztosításának hatálya a Magyarország területén okozott károkra terjed ki.
 
Téged, mint szerződőt, illetve  biztosítottat
 • a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
 • a szerződés tartama alatt változásbejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
 • kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség
 • és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhel.
 
A biztosítási díjat
 • csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
 • átutalási megbízással, vagy
 • bankkártyával fizetheted ki honlapunkon.
A díjat fizetheted szerződésed szerint negyedévente, félévente vagy évente.

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart.
A szerződést határozatlan időre létrejött biztosításod esetén a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatod.

A biztosítás megszűnhet ezen kívül 

 • a felek közös megegyezésével,
 • a biztosítási érdek megszűnésével (pl. ha eladod vagy ellopják a drónt),
 • a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
 • a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
 • kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
 • kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
 • ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
 •  a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.
 
*új MyDrone biztosításnak akkor minősül a szerződés, ha a MyDrone biztosítási ajánlat aláírásakor a szerződőnek/biztosítottnak nincs a Generali Biztosítónál ugyanazon azonosítószámú (vagy nyilvántartási jelű) drónra megkötött MyDrone biztosítása és nincs előzménybiztosítása sem. Előzménybiztosításnak minősül az a szerződés, amely az újonnan megkötött MyDrone szerződés kockázatviselésének kezdetét 1-150 nappal megelőzően szűnt meg díj nem fizetéssel vagy 1-60 nappal megelőzően szűnt meg a szerződő általi felmondással.
 

letölthető dokumentumok

2021.09.24 -

Generali MyDrone pilóta nélküli légijárművek felelősség- és jogvédelmi biztosításának feltételei

2021.09.28 -

Biztosítási termékismertető - Generali MyDrone pilóta nélküli légijárművek felelősség- és jogvédelmi biztosítás