GENERALI HÁZŐRZŐ MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT OTTHONBIZTOSÍTÁS (MFO)

generali-mfo-minositett-fogyasztobarat-lakasbiztositas


MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT OTTHONBIZTOSÍTÁS (MFO) kalkulátor


Online is köthető minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításunk (MFO) védelmet kínálhat az otthonodat veszélyeztethető leggyakoribb vagy legpusztítóbb károk ellen. Felelősségbiztosítást is tartalmaz, és kiegészítheted a biztosítási védelmet 21 féle kiegészítő biztosítással is. 

Kösd meg lakásbiztosításod otthonod védelméből online!

KISZÁMOLOM  MEGKÖTÖM

 

KEDVEZMÉNYEK: 

 • elektronikus kommunikációs kapcsolattartási módhoz kapcsolódó kedvezmény: 4%
 • díjfizetés gyakorisága és módja szerinti kedvezmények:
Fizetési mód, gyakoriság Kedvezmény
 csekk
 nincs kedvezmény
 átutalás  14%
 csoportos beszedés  21%
 havi  nincs kedvezmény
negyedéves  2%
féléves  4%
éves  6%

 

KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK

 
Minden biztosításunkhoz, így a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításhoz (MFO) kapcsolódóan is elérhetőek kényelmi szolgáltatásaink:

 

MENNYIBE KERÜL A BIZTOSÍTÁS? NÉZZÜNK RÁ EGY PÉLDÁT!

 
Biztosításunk 20 alapkockázatra fizet (Tűz, Füst és koromszennyezés, Robbanás, Villámcsapás, Villámcsapás másodlagos hatása, Vihar, Felhőszakadás, Jégverés, Hónyomás, Árvíz, Földrengés, Földcsuszamlás, kő-, szikla- és földomlás, Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása, Idegen jármű ütközése, Idegen tárgy rádőlése, Vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz), Betöréses lopás, rablás, besurranás, Rongálás, vandalizmus, Üvegtörés, Felelősségbiztosítás), és személyre szabhatod 21 féle kiegészítő biztosítással is.

A kiegészítések nélkül így alakul az otthonbiztosítás ára az alapkockázatokra az alábbi két példa esetében:

havi biztosítási díj
ingatlan  lakók száma
 1124 Ft/hó
 budapesti 43 nm lakás
 két 30 év feletti lakó
 2511 Ft/hó
 győri 120 nm családi ház
 két felnőtt és 2 gyerek

Az általunk bemutatott díj a következő példában leírt paraméterek szerint számított díj. Az ingatlan 2010-es építésű, díjfizetés negyedévente csoportos beszedési megbízással, elektronikus kommunikációs kapcsolattartással. A biztosítási díjat számos egyéb, a példában be nem mutatott tényező befolyásolhatja, különösen a szerződő példától eltérő igényei, az általa választott fedezet terjedelme (ingatlan és/vagy ingóság, kockázatok), kiegészítő biztosítás választása, kedvezményre jogosító egyéb körülmények, az ingatlan elhelyezkedése, típusa, annak saját vagy bérleményként történő használata. A példa szerinti díjszámítás a biztosító részéről nem minősül ajánlattételnek. Ha szeretnéd látni, hogy a te otthonod esetében hogyan alakulnak a biztosítási díjak, online díjkalkulátorunk segítségével könnyedén kiszámolhatod Generali lakásbiztosításod havi, negyedéves, féléves, vagy éves díját, a pontos adatok megadásával (pl. helyszín, a lakás alapterülete, ingóságok adatai stb.).


FONTOS


Az elemi károkra vonatkozóan az Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft. meteorológiai szolgáltató által mért és hitelesített időjárási adatokat vesszük figyelembe. Ha szeretnéd összehasonlítani más biztosító társaságok Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításával is termékünket, tekintsd meg a Magyar Nemzeti Bank oldalát.


fontos kérdések

 
A biztosítási díjat választásod szerint az alábbi módokon fizetheted:
A fizetési ütem, azaz a gyakoriság havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet. 
 

Fontos, hogy a Házőrző Minősített Fogyasztóbarát és a Házőrző otthon- és életmód-biztosítás esetében különbség van a felmondással kapcsolatban.

A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést mindkét termék esetében, bármelyik fél írásban, indokolás nélkül, a biztosítási időszak végére, 30 napos felmondási idővel mondhatja fel (rendes felmondás). A felmondásnak az évfordulót megelőző 30. nap 0. óráját megelőzően kell megérkeznie hozzánk.

Szerződőként a biztosítási szerződést a biztosítási évfordulón túl egy további alkalommal minden év márciusában, írásban, indokolás nélkül felmondhatod. A felmondásnak március 31. nap 24:00 óráig kell a biztosítóhoz megérkeznie. A szerződés csak abban az esetben mondható fel, ha a biztosítás dírendezett. A biztosítási szerződés és vele együtt a biztosító kockázatviselése az évfordulón túli felmondás biztosítóhoz való beérkezésétől számított 30. nap elteltével szűnik meg.

A Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) esetén a szerződést írásban, indokolás nélkül, 30 nap felmondási idő megtartásával, a naptári negyedév végére is felmondhatod . A felmondásnak a biztosítóhoz a negyedév végét megelőző 30. nap 0 órája előtt meg kell érkeznie.
A szerződőt a negyedéves felmondási jog első alkalommal a kockázatviselés kezdetét követő harmadik naptári negyedév elteltével illeti meg, tehát új szerződésed legkorábban a kockázatviselés kezdetét követő negyedik naptári negyedév végére mondhatod fel negyedéves felmondással. 
Ha a szerződő a naptári negyedév végétől számított 30 napon belül mondja fel a szerződést, akkor a szerződés a következő naptári negyedév végével szűnik meg, amelyről a biztosító a szerződőt írásban, postai úton, illetve az email címmel rendelkező ügyfelet elektronikus úton egyaránt tájékoztatja.

Mindegyik termékünk esetén a biztosítás megszűnhet a fentieken kívül

 • a felek közös megegyezésével,
 • a biztosítási érdek megszűnésével,
 • a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
 • ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
 • a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.
A biztosítási védelem a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás és a Házőrző lakásbiztosítás esetében is a biztosítási ajánlaton megjelölt napon veszi kezdetét és a szerződés megszűnéséig tart. A biztosítási ajánlaton feltüntetett időpont nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírását követő nap 0. órája.

Árvíz kockázat esetén a kockázatviselés a szerződés létrejöttét követő 15. napon kezdődik. Felelősségbiztosítás esetén a védelem a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett, és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 éven belül a biztosító részére bejelentett károkra terjed ki. 

Balesetbiztosítás esetén a biztosítási védelem a kiegészítő biztosítási szerződés időbeli hatálya alatt (annak bármely napján és bármely órájában) bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki.

Jogvédelem kiegészítő biztosítás esetén a kockázatviselés a biztosítás hatálya alatt
 • a biztosítottat ért olyan jogi érdeksérelemre terjed ki, mely esetében a jogvédelmi igényt legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentették, vagy
 • a biztosított által okozott olyan érdeksérelemre terjed ki, mely esetében a sérelem miatti igényérvényesítés a biztosítottal szemben legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 2 éven belül megkezdődik.

A biztosítás megszűnése esetén a folyó eljárásokban fennálló biztosítási fedezet az eljárások jogerős befejezéséig fennmarad. Kivéve, ha a biztosítás azért szűnik meg, mert azt a szerződő felmondja, vagy nem fizeti ki a biztosítási díjat. 

Munkaügyi jogvédelem esetén a kockázatviselés a biztosítás hatálybalépésétől számított 3 hónap elteltét követően kialakult jogvitákra terjed ki.
 
A biztosítási ajánlatban, akár személyesen, akár online kötöd, te adod meg a lakásbiztosítás kockázatviselési helyét – ennek megfelelően az érvényesség az alábbiak szerint alakul a Házőrző otthon- és életmód-biztosítás és a Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) esetében is.

 • Az ajánlaton a kockázatviselési hely rovatban megjelölt címmel és/vagy helyrajzi számmal azonosított telek, a telek területén lévő épület, építmény, melléképület,
 • lakás esetén az ajánlaton a kockázatviselési hely rovatban feltüntetett címmel és/vagy helyrajzi számmal azonosított lakás és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányad szerinti épületrészek,
 • ingóságok esetében az első két pontban felsorolt épület, lakás, építmény, melléképület, valamint az egyes biztosítási eseményeknél meghatározott terület,
 • felelősségbiztosítás esetén biztosítástól függően eltérő: Házőrző esetében az egész világon érvényes (kivéve USA és Kanada), Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás esetén a biztosítás területi hatálya Magyarország.
 • a kiegészítő balesetbiztosítás védelmet nyújt annak időbeli hatálya alatt bekövetkező balesetekre az egész világon, míg
 • jogvédelem kiegészítő biztosítás esetén Magyarország területén bekövetkezett, magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre terjed ki a biztosítás. 
 

letölthető dokumentumok

2022.04.23 -

Házőrző minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás biztosítási termékismertető

2023.01.28 -

Házőrző minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás feltétel