Tájékoztató hiányzó adatok pótlásának menetéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében adategyeztetésre és adatbeszerzésre kötelezett azon befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és hagyományos életbiztosítási szerződések, illetve a NYUGALOM életbiztosítási szerződések vonatkozásában, melyek megkötésére 2017. június 26. napját megelőzően került sor.


Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
 
legkésőbb a fenti dátumot követő első kifizetéssel járó tranzakció végrehajtásakor,

rendelkeznünk kell a személyazonosságának igazolására alkalmas okmányának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának* másolatával, valamint az Ön nyilatkozatával arról, hogy kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy-e.

Mindaddig tehát nem szükséges pótolni a hiányzó okmánymásolatokat és a kiemelt közszereplői nyilatkozatot, ameddig nem kéri kifizetéssel járó tranzakció végrehajtását.

Példa: ha Ön 2019. októberében jogosult lesz az elérési szolgáltatásra, és tudja, hogy nem rendelkezünk a hiányzó adatokkal, a szolgáltatási igény benyújtásakor a másolatot is mellékelnie kell. 


Kiket érint ez a rendelkezés?


Azokat az ügyfeleket, akiknek bármilyen Generali életbiztosításuk vagy Nyugalom biztosításuk van, és a szerződést 2017. június 26. előtt kötötték.


Mi pontosan a teendője?Legkésőbb a kifizetéssel járó tranzakció kezdeményezésével egyidejűleg, kérjük, juttassa el részünkre
  • személyazonosság igazolására alkalmas okmánya* másolatát
  • a lakcímkártya másolatát (figyelem: kérjük, a lakcímkártyának kizárólag a lakcímet tartalmazó oldalát másolja le!)
  • valamint a ún. Kiemelt közszereplői nyilatkozatot kitöltve, aláírva.
Kiemelt közszereplő nyilatkozat természetes személyek részére >> 

*Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok magyar állampolgárok esetén:
- régi típusú, lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány vagy
- személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély és lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok külföldi állampolgárok esetén:
- EGT állampolgárok: személyi igazolvány vagy útlevél vagy tartózkodásra jogosító okmány vagy
tartózkodási jogot igazoló okmány
- nem EGT állampolgárok esetén: útlevél és tartózkodásra jogosító okmány vagy tartózkodási jogot
igazoló okmány


Hogyan és hová küldheti be a dokumentumokat?A fenti dokumentumokat az alábbi módokon juttathatja el részünkre:
  • emailen (generali.hu@generali.com - beszkennelve, vagy akár jó minőségű felvételként telefonnal befotózva) 
  • postai úton (Generali Biztosító Zrt. Dokumentumkezelő Központ 7602 Pécs, Pf.: 888)
  • bemutathatja személyesen ügyfélszolgálatainkon (www.generali.hu/ugyfelszolgalat)
  • leadhatja személyesen biztosításközvetítőjénél 

Mi történik, ha nem érkeznek be a fenti dokumentumok 2019. június 26-ig?


Fentiekre tekintettel semmiféle hátrány nem éri, amennyiben a megjelölt adatpótlást csak június 26-t követően kezdeményezett első igény bejelentésével egyidejűleg teszi meg.


Mi a helyzet akkor, ha Ön már bemutatta ezeket a dokumentumokat, de 2017. június 26. óta megváltoztak az adatai?


Adatváltozáson értjük többek közt a név és a lakcímváltozást, új okmány készíttetését.

Ha a korábban megadott adataiban idő közben változás következett be, vagy az Ön által beküldött adatok nem egyeznek meg a rendelkezésünkre álló adatokkal, abban az esetben újbóli ügyfél-átvilágítás szükséges, melyre azonban csak személyes megjelenés útján (ügyfélszolgálaton vagy biztosításközvetítőnél) kerülhet sor. 


további Kérdése van?Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a generali.hu@generali.com email címen vagy a
+36 1 452 3333-as telefonszámon munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között vagy keresse fel biztosításközvetítőjét


TÖRVÉNYI HÁTTÉR2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 7. § (3) A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:
a) természetes személy esetén
aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
ab) külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát.
(8) A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés alapján bemutatott okiratról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából - másolatot készít.

19. § (1) A természetes személy ügyfél köteles a szolgáltató részére személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot tenni, vagy a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek

79. § A szolgáltató - a 13. § (7) bekezdésétől eltérően - 2019. június 26-át követően köteles az ügylet teljesítését megtagadni, ha
a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. június 26-ig nem végezte el, és
c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. június 26-án nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.