Jogi nyilatkozat

Weboldalunkkal kapcsolatos jogi nyilatkozatunk

A használat feltételeiPreambulum

A Generali Biztosító honlapját (a továbbiakban: Weboldal”) a Generali Biztosító Zrt. (a továbbiakban: „Generali”) üzemelteti. A Weboldal általános információkat tartalmaz a Generali Biztosítóról, az általa nyújtott szolgáltatásokról, továbbá lehetővé teszi, hogy a Biztosító ügyfelei a Weboldalon keresztül biztosítási szerződést kössenek, valamint intézhessék biztosítási szerződéssel kapcsolatos egyes ügyeiket. 

Ön a Weboldal használatával vagy onnan bármiféle tartalom letöltésével tudomásul veszi az itt felsorolt feltételeket. Amennyiben Ön a Weboldalt használja, akkor azt úgy tekintjük, hogy megismerte és elfogadta ezen feltételeket.

Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, úgy kérjük, hogy ne használja a Weboldalt.


Korlátozott használat

A Generali Weboldala a Generali kizárólagos tulajdonát képezi.

A Weboldal tartalma részének vagy egészének, illetve annak képi-grafikai megjelenésének – egészben vagy részben történő - másolása, reprodukálása, átadása, feltöltése, közzététele, értékesítése, adatbázisba való feltöltése, bemutatása, frissítése, megváltoztatása, beállítása, elküldése vagy bármilyen módon történő hasznosítása kizárólag a Generali előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, kivéve a Weboldal tartalmának kinyomtatása személyes használatra. 
A honlapon található védjegyek és logók a Generali és/vagy tagvállalatai és/vagy megbízottjai (a továbbiakban együttesen: „Generali Csoport”) és/vagy azok mindenkori tulajdonosai szellemi tulajdonát képezik, melyek a Generali előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon vagy formában nem reprodukálhatóak vagy használhatóak fel.. A Generali nevét vagy a Generali, illetve a Generali Csoporthoz tartozó vállalat bármely védjegyét nem lehet felhasználni, vagy beilleszteni más weboldalak Internet címébe (QRL kód). Ennek következtében bármely kísérlet harmadik személy által az ilyen védjegyek, logók vagy bármilyen kontextusban azonos elnevezések használatára bármely célból védjegybitorlásnak minősül, kivéve, ha ezen használatot a jogszabály megengedi, illetve a jogosult előzetesen hozzájárul.

A Weboldal használata semmilyen módon nem minősül a Generali Csoport és/vagy azok mindenkori tulajdonosai szerzői jogához, szabadalmához, bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegyéhez, vagy más szellemi tulajdonához vagy iparjogvédelmi jogához kapcsolódó felhasználási engedélynek vagy hozzájárulásnak.

A weboldal tartalma

Generali minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Weboldalon található információ megbízható, valós, pontos és érvényes legyen. 

Az információk Weboldalra való felhelyezése során a Generali jóhiszeműen jár el. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a Weboldalon található információk adminisztrációs vagy technikai hiba folytán, tévesek vagy pontatlanok. A Generali minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az információk a közlés időpontjában pontosak legyenek. 

A Generali a Weboldalon közzétett vagy azon elhelyezett linkek segítségével információkat nyújt a felhasználók számára. A Generali minden ésszerű intézkedést megtesz ezen információk tartalmi pontosságáért, esetleges javításukért. Az ezek alapján meghozott bármely döntés a felhasználó döntése. 

Generali nem vállal felelősséget az olyan, Generali weboldalakról link útján elérhető tartalomért, melyet harmadik személyek hoztak létre és tettek közzé. Ha Ön meglátogat egy belinkelt oldalt, azt kizárólag a saját kockázatára teszi és az Ön felelősségi körébe tartozik megtenni minden szükséges védelmi intézkedést a vírusok és más kártékony programok ellen. A harmadik személy által létrehozott linkek nem jelentik azt, hogy a Generali reklámozza azon személyt, vagy bármiféle módon kapcsolódik azon személyekhez, akiknek a termékei vagy szolgáltatásai a belinkelt oldalon elérhetőek. A Generali nem vállal felelősséget a harmadik személy által vagy közvetítésével a Generali Weboldalára irányító weboldalakon közzétett tartalomért.

Generali nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát képező információ megbízhatóságáért, valóságáért, pontosságáért vagy érvényességért. 

Generali fenntartja a jogát ahhoz, hogy saját mérlegelése alapján módosítsa a jelen Weboldal tartalmát, valamint a használatát biztosító specifikációkat. Amennyiben a Weboldal újabb jellegzetességgel vagy funkciókkal bővül vagy egészül ki, illetőleg funkciók szűnnek meg, úgy ezen változások a jelen feltételek tartalmává válnak.

Generali fenntartja a jogát, hogy előzetes értesítés mellett, bármikor és/vagy időről időre átmenetileg vagy tartósan megszakítsa a Weboldal (vagy annak egy részének) használatát. A Weboldal módosítása, felfüggesztése vagy megszakítása esetén a felhasználó a biztosítással kapcsolatos ügyeit a Generali egyéb elérhetőségein keresztül intézheti. Erre figyelemmel a Generali nem felelős a Weboldal módosítása, felfüggesztése vagy megszakítása miatt a felhasználónál vagy bármely harmadik személynél keletkező károkért. Ezen kívül a Generali nem felelős a Weboldal szolgáltatásainak rövidebb vagy hosszabb ideig tartó, a Generali ellenőrzési körén kívül álló okból (így például áramkimaradás, telefonvonal megszakadás, Internet hiba) való megszakításaiból, késedelmességéből, vagy működési zavaraiból eredő hátrányos következményekért.  

A Generali minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a  Weboldalra ne kerüljenek fel vírusok, féregprogramok, trójai falovak, vagy egyéb rosszindulatú programok. Ennek ellenére a Generali nem szavatol azért, hogy a jelen Weboldal vagy az onnan letölthető tartalmak nem tartalmaznak ilyeneket. A Generali nem vállal felelősséget az előbbiekben nevezett okokból eredő – közvetlen, közvetett, speciális vagy következményi – kárért vagy elmaradt haszonért, amely a Weboldal használatából vagy az arra való belépésből ered. 

A Generali nem garantálja, hogy a Weboldal tartalma megjeleníthető vagy felhasználható Magyarországon kívül, vagy, hogy azt Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok is tudják használni. Amennyiben a Weboldalt más országból látogatja meg vagy Ön külföldi állampolgár, úgy a  Weboldalra való fellépést saját kezdeményezésre és saját felelősségre teszi. Az Ön országa szerinti vagy az Önre alkalmazandó jogszabályok betartásáért Ön felel, amennyiben és amilyen mértékben ezen jogszabályok alkalmazandók. 

A Generali Weboldalán található, pénzügyi jellegű, információk egyike sem tekinthető a Generali általi, értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz eladására vagy vételére való ajánlásának, kérelemnek vagy ajánlatnak. Egyes információk azért találhatóak meg a Weboldalon, mert azok közzétételét jogszabály, vagy belső szabályzat megköveteli. Ezen információk kizárólag a felhasználó kockázatára használhatóak fel személyes befektetési döntési célból.A Weboldalon angol nyelven elérhető pénzügyi tájékoztatások kizárólag kényelmi szempontok miatt vannak lefordítva, a hiteles szövegnek a magyar nyelvű változat tekinthető. Ezen információk nem jelentenek pénzügyi eszközök jegyzésére vagy eladására vonatkozó felhívást semmilyen országban - ideértve bármely külföldi országot, így különösen, de nem kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államokat – illetve semmilyen külföldi személy részére, különösen, de nem kizárólagosan bármely az Egyesült Államok 1933 évi értékpapírtörvényének („Securities Act”) és mindenkori módosításainak „S rendelete” által amerikai személynek („U.S. Person”) minősített személyek részére. A pénzügyi eszközökre vonatkozó kifejezett ellenkező állítás hiányában a Generali Weboldalán említett pénzügyi eszközök egyikét sem jegyzik külföldi jog alapján, így különösen, de nem kizárólagosan a Securities Act alapján, melynek következtében a Generali pénzügyi eszközt sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem ajánl vagy ad el az Amerikai Egyesült Államokban.

Felhasználó kártérítési kötelezettsége

A Generali Weboldalára való belépéssel Ön vállalja, hogy teljesen mértékben mentesíti a Generalit harmadik személy követelése alól, amely közvetlenül vagy közvetetten a jelen Weboldalnak a jelen feltételeknek nem megfelelő használatából (feltételek megszegése vagy figyelmen kívül hagyása) ered, így különösen a tényleges kárt, elmaradt hasznot, felmerült költséget (beleértve a jogi és eljárási költségeket) is.

Felhasználótól származó információk

A biztosítási titok, üzleti titok és személyes adat, illetve bármely más jogszabály által védett adat kivételével nem minősül bizalmasnak a Generali felé a Weboldalon keresztül megosztott információ. A Generalit nem terheli semmiféle kötelezettség ezen tartalmak vonatkozásában és a Generali jogosult ezen tartalmakat korlátlanul  másolni, felhasználni, nyilvánosságra hozni, megjeleníteni, feldolgozni, saját művében felhasználni, vagy továbbértékesíteni. Ezen kívül a Generali jogosult ezen tartalmakban fellelhető bármely ötletet, elgondolást, know-how-t, vagy műszaki megoldást bármely célra felhasználni, így különösen, de nem kizárólag termékek fejlesztése, gyártása, vagy reklámozása céljára. 

Irányadó jog és joghatóság

Jelen feltételekből eredő jogviták esetére a magyar jog irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Generali ennek ellenére fenntartja a jogát, hogy Magyarországon kívüli országokban is eljárást indítson, amennyiben ezt érdekei megóvásához, vagy jogai érvényesítéséhez szükségesnek tartja.